Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

KİRALAYAN:

Ticari Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

KİRACI        :

Adı – Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair  Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’nin tarafları sözleşme kapsamında  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair  Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin konusu, kiracının, Vakare Turizm Ticaret Ltd. Şti. “724reservation.com”a ait www.724reservation.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), kiralayanın aracı olarak kiraya verdiği tatil konutunun kiralanmasına yönelik elektronik olarak rezervasyon yaptığı, sözleşmede belirtilen tatil konutu için belirlenen tarih ve bu tarihlere ait kiralama bedeli ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair  Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı 724reservation.com ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup, taraflar sözleşme konusu ürün satışında 724reservation.com’un herhangi bir  şekilde taraf olmadığını ve sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir  sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME  KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Tatil  konutunun ismi, rezervasyon yapılan tarihler ve toplam kiralama bedeli ödenmesi gereken tutar bilgileri aşağıdaki gibidir.

Tatil  Konutu İsmi:

Tatil Konutu İlan No:

Rezervasyon Tarihleri:

Toplam Rezervasyon Bedeli:

Ön  Ödeme:

Kalan Ödeme:

MADDE 4 - TATİL KONUTUNUN TESLİMİ

Sözleşme kiracı  tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, kiracının kiralayandan rezerve etmiş olduğu tatil  konutunun kiracıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Tatil  konutu kiracının kendisine teslim edilecektir.

MADDE 5 - KİRACININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Kiracı, www.724reservation.com’da yer alan sözleşme konusu tatil konutunun rezervasyona uygun tarihlere sahip olduğunu, rezervasyon bedelini, ve ödeme şartlarını kiralayan tarafından yüklenen “İptal Ve İade Koşulları”nı okuyup bilgi  sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Kiracılar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan kiralayan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Kiracı, işbu sözleşme’yi ve İptal ve İade Koşullarını elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce kiralayan tarafından tüketiciye verilmesi gereken tatil konutu hakkında temel bilgi, uygun tarihler, bu tarihlere ait fiyatlandırma ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 6 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Kiralayan, sözleşme konusu tatil  konutunun Tüketici Mevzuatına uygun olarak, belirtilen tarihte, belirlenen rezervasyon bedeli ile kiracıya teslim etmekle sorumludur. Kiralayan, mücbir sebeplerden dolayı sözleşme konusu tatil konutu belirtilen tarihlerde kiracıya teslim edemez ise, durumu kiracıya en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 7 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kiracının, kiraya veren ile hukuki ihtilafı olması halinde,  10.390 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu ildeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 10.390 TL’nin  üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

MADDE 8 - İPTAL POLİTİKASI

Kiracı, rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, ilanda belirtilen İptal Şartını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır. Kiracının rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda, kiralayan ilan  detay sayfasında ve bu sözleşmede açık bir  şekilde belirttiği iptal prosedürüne uygun olarak, ücret iadesini gerçekleştirir. Hiçbir durumda 724reservation.com alıcı komisyonu iade edilmez.

Rezervasyon iptal şartlarına ilişkin detaylı bilgi https://www.724reservation.com/tr/Iptal-Politikalari_krm13.html adresinde yer almaktadır.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı haller düzenlenmiş olmakla, söz konusu maddenin (g) bendi uyarınca, “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde” tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 10 - TATİL KONUTU REZERVASYONUNUN  FİYATI

Tatil  konutunun rezervasyon fiyatı, www.724reservation.com üzerinden yapılan rezervasyon formunda yer almakla birlikte, rezervasyon sonucu tarafınıza bilgileri gönderilen Üye  Paneli'nde ve müşteriye gönderilen sözleşme içeriğinde mevcut olan fiyattır. Kiralayan veya 724reservation.com tarafından  yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 11 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Kiracı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini kiracıdan talep edebilir ve her koşulda kiracının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, kiracı, borcun gecikmeli ifasından dolayı kiralayanın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Kiracı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda kiralayanın ve 724reservation.com’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK

13(on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Kiracı  tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

KiRALAYAN:

KiRACI: